Om AMBF

En väl fungerande värdepappersmarknad förutsätter en kontinuerlig samrådsprocess och informationsutbyte mellan de noterade bolagen och deras intressenter. 

Aktiemarknadsbolagens Förening är en av huvudmännen och för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden är paraplyorganisation inom den svenska Självregleringen. Självreglering innebär att näringsliv och andra intressenter på marknaden själva utformar och beslutar om reglerna på värdepappersmarknaden och vad som är god sed. På så sätt kan expertis nyttjas som har utomordentlig insikt i och praktisk erfarenhet av de förhållanden som ska regleras. Reglering som tillkommer kan dessutom snabbt och effektivt genomföras och vid behov förändras och anpassas till praktiska erfarenheter.  Syftet är att skapa och upprätthålla förtroendet bland såväl inhemska som utländska marknadsaktörer samt åstadkomma en sund och effektiv värdepappersmarknad med goda förutsättningar för noterade bolag, investerare och övriga intressenter.

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden verkar genom sina fem sakorgan;

Övriga huvudmän för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens utgörs av FAR, Fondbolagens Förening, Institutionella ägares förening, Nasdaq Stockholm, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och Svenskt Näringsliv.