Extra stämma i AMBF den 18 april 2023

I dialog med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Nasdaq Stockholm AB har bestämts (i) att Aktiemarknadsbolagens Förening (AMBF) inte längre har någon roll i finansieringen av självregleringen på aktiemarknaden (i stället ska aktiemarknadsbolagens självregleringsavgifter direkt tillfalla Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden), (ii) att föreningens roll som ”motpart” till Nasdaq Stockholm vid förändringar i börsens regelverk för aktieemittenter övertas av Svenskt Näringsliv (som i praktiken redan tidigare fullgjort den uppgiften) och, mot denna bakgrund, (iii) att något obligatoriskt medlemskap i AMBF för berörda aktiemarknadsbolag inte erfordras.

Nasdaq Stockholm har, i enlighet med ovanstående, ändrat sitt regelverk så att (i) Svenskt Näringsliv utpekas som det organ som Nasdaq Stockholm ska träffa överenskommelse med (i vissa fall, konsultera) rörande ändringar i regelverket och att Svenskt Näringsliv i sin tur ska förankra sina ställningstaganden med representativa företrädare för emittentkollektivet och (ii) emittenterna ska betala den årsvisa självregleringsavgiften till Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Mot denna bakgrund har AMBF spelat ut sin roll och den extra stämman beslutade att AMBF ska upplösas.

Enligt AMBF:s stadgar krävs för att upplösa föreningen att beslut därom fattas av två på varandra följande stämmor, varav åtminstone en måste vara ordinarie. Det nu fattade beslutet är det första av de två erforderliga stämmobesluten. Det andra beslutet avses fattas vid nästa ordinarie stämma, som hålls 2024. Föreningen kommer under tiden fram till upplösningen inte att bedriva annan verksamhet än sådan som erfordras eller är lämplig under den övergångsperiod som förväntas utmynna i att den ordinarie stämman slutligt beslutar att upplösa föreningen.

Läs protokollet här.