Viktiga frågor AMBF driver

Aktiemarknadsbolagens Förening har bland annat under senare tid bedrivit ett nära samarbete med Nasdaq Stockholm för att implementera MAR (EU:s marknadsmissbruksförordning) i Nasdaq Stockholms (Börsens) regelverk.

Föreningen verkar inom ramen för Självreglering för att undvika en alltför detaljerad lagstiftning, en väl fungerande värdepappersmarknad och för att hålla nere kostnader som följer med lagstiftning. Arbetet bedrivs inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden där bland annat Aktiemarknadsbolagens Förening är huvudman.

Aktiemarknadsbolagens Förening har bland annat länge verkat för en självregleringslösning för EU:s reglering av redovisningstillsyn av noterade bolag. I Sverige hanterades redovisningstillsynen fram till 2019 av bl.a. Nasdaq Stockholm, med Finansinspektionen som ansvarig tillsynsmyndighet. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA), som verkar för lika tillämpning och fördjupat samarbetet mellan EUs tillsynsmyndigheter, har dock kommit fram till att  det leder till en inbyggd intressekonflikt att låta en marknadsoperatör bedriva redovisningstillsyn över sina kunder.

Finansinspektionen utredde med anledning av beslutet hur en professionellt skött redovisningstillsyn bör hanteras samt tog fram en budget som krävs för att fullt ut uppfylla EU:s reglering. Finansdepartementet utvecklade därefter, efter dialog mellan  Finansinspektionen och Självregleringen, ett förslag om att Finansinspektionen skulle delegera ansvaret för redovisningstillsynen till Självregleringen som i sin tur skulle bygga upp en tillsynsfunktion inom ramen för Finansinspektionens uppskattade budget om 14 miljoner kronor per år.

Finansdepartementets förslag antogs av Sveriges Riksdag i juni 2018 och den 9 januari 2019 fattade Finansinspektionen beslut om att delegera övervakningen av svenska noterade bolags regelbundna finansiella information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Delegationen från Finansinspektionen är ett uttryck för ett starkt förtroende för den svenska självregleringen och dess bidrag till en sund och effektiv värdepappersmarknad.