Medlemskap

Bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm eller om bolaget berörs av bestämmelser motsvarande dem som finns intagna i regelverket för emittenter på Nasdaq Stockholm, har rätt att vara medlemmar i Aktiemarknadsbolagens Förening. Medlemskap uppkommer dock alltid vid notering på Nasdaq Stockholm, enligt vad som sägs i punkt 2.2.19 i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.