Ordförande har ordet

Den svenska finansmarknaden står sig väl i ett internationellt perspektiv, sett till Sveriges lilla befolkning. Marknaden präglas av tilltro till lagar och reglering och mellan aktörerna. Det här är helt nödvändigt för en fungerande marknad och utgör tillsammans med förutsägbarhet några av de viktigaste faktorerna för fortsatt framgång. 

Genom att samtliga cirka 330 bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm samlas under ett paraply i Aktiemarknadsbolagens Förening skapas goda förutsättningar för att gemensamt driva för de noterade bolagen viktiga frågor både i relation till börsen och lagstiftaren. I det perspektivet är det vi kallar Självreglering enligt vår bedömning den mest effektiva modellen för att upprätthålla effektivitet och förtroende på finansmarknaden. Aktiemarknadsbolagens Förening är därför en av huvudmännen och huvudsponsor för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som är paraplyorganisation för alla verksamheter inom ramen för finansmarknadens Självregleringen. 

Den svenska Självregleringen har sedan 60-talets slut en stark ställning på aktiemarknaderna i Sverige. Modellen är internationellt beprövad och har samma utgångspunkt som exempelvis den tyska övervakningspanelen ­Deutsche Prüfstelle für ­Rechnungs­legung, DPR, och det brittiska Financial Reporting Review Panel, FRRP, som båda har stort inflytande på respektive finansmarknad. Fördelarna med modellen är att de noterade bolagen undviker en alltför detaljerad lagstiftning – och en efterlevnad till en rimlig kostnad. En grundförutsättning för en fungerande självreglering är dock att det finns ett förtroende för verksamheterna som bedrivs, av marknadens aktörer/intressenter och av det omgivande samhället. 

I Sverige bedriver vi Självregleringen genom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och dess sakorgan Aktiemarknadsnämnden, som gör uttalanden om god sed på aktiemarknaden; Kollegiet för svensk bolagsstyrning, som utvecklar och förvaltar bolagsstyrningskoden och regler för aktiemarknaden: Nämnden för svensk redovisningstillsyn, som har till uppgift att utföra granskning av svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på basen av en delegation från Finansinspektionen; samt Rådet för finansiell rapportering som anpassar och utvecklar god redovisningssed samt regelbunden finansiell rapportering.

Samtidigt måste vi förhålla oss till utvecklingen av de europeiska regelverken. Värdepappersmarknaderna spelar en allt större roll ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och EU önskar öka samordningen och därmed effektiviteten inom området. EU parlamentet strävar därför efter att skapa en gemensam europeisk värdepappersmarknad. Föreningen för god sed på aktiemarknaden och dess sakorgan tar en aktiv roll i arbetet för att på uppdrag av svenska noterade bolag påverka lagstiftningen och bibehålla en så effektiv svensk marknadsplats som möjligt. 

Det råder i dessa sammanhang i stort sett en samstämmighet om vikten av att även fortsatt låta Självregleringen skapa hög efterlevnad och effektivitet. Ett uttryck för detta är att först Sveriges Riksdag och därefter Finansinspektionen i januari 2019 beslutade delegera övervakningen av svenska noterade bolags regelbundna information till Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett nyinrättat organ inom ramen för självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Delegationen från Finansinspektionen är ett uttryck för ett starkt förtroende för den svenska självregleringen och dess bidrag till en sund och effektiv värdepappersmarknad.

Aktiemarknadsbolagens Förening välkomnar beslutet mot bakgrund av tidigare positiva erfarenheter från arbetet inom ramen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens sakorgan, Aktiemarknadsnämnden, Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Rådet för finansiell rapportering.

Det är med stor tillförsikt vi, i nära samarbete med den svenska aktiemarknadens aktörer och bolag, fortsätter ta oss an uppgiften att skapa en väl fungerande aktiemarknad, med hög effektivitet och efterlevnad av överenskomna regler till en för bolagen låg kostnad på den svenska aktiemarknaden.

Patrik Tigerschiöld, ordförande